غریبانه-72

....
غریبانه-72

ی وقتایی خودمو بغل میکنم و به خودم میگم:

غصه نخور دیوونه!!!

من که باهاتم....

آخرین مطالب

چقدر لبخند زدن راحت تر است تا ایـنکه بخواهی توضیح بدهی چرا حالت خوب نیست....
...........